Generelle investeringsvilkår

Investeringsvilkårene bliver tilpasset den enkelte virksomhed, og i et samarbejde vil der blive udarbejdet en ejeraftale, enten af din virksomhed eller Greenland Venture.

En ejeraftale er en aftale mellem virksomhedens ejere, hvor det bliver beskrevet hvordan ejerskabet skal varetages i praksis.

En underskrevet ejeraftale, bliver gældende for alle ejere i virksomheden, hvor eventuelle tidligere ejeraftaler, også de supplerende, bliver erstattet af den seneste ejerne aftaler om, hvor Greenland Venture er medejer.  

Ejeraftalen definerer vilkårene

I ejeraftalen bliver vilkårene beskrevet, som alle virksomhedens ejere skal leve op til og har rettighed til.
Vilkårene bliver beskrevet og inddelt i hovedpunkter. Nedenstående er generelle hovedpunkter og beskrivelser.

Ejeraftalens indhold

 1. Hvem er part i ejeraftalen
  Her oplyses hvem der er med i denne ejeraftale.
 1. Ejeraftalens formål og karakter
  Ejeraftalens ramme, formål og hvordan ejerskabet skal være, og hvordan det udføres i praksis, bliver beskrevet.  
 1. Fordeling af kapitalandel
  Oplysning om fordelingen af hvor meget ejerne hver især ejer af virksomhedens egenkapital.
 1. Generalforsamlinger
  Her beskrives at på generalforsamlinger er enhver kapitalejer forpligtet til at afgive sin stemme i overensstemmelse med reglerne i ejeraftalen. Det betyder at en ejer giver sin stemme, med henblik på at respektere og acceptere ejeraftalen.
 1. Bestyrelse
  Enkelte kapitalejeres ret til at udpege og sammensætte en bestyrelse ud fra virksomhedens vedtægt, bliver beskrevet på dette punkt.
 1. Direktion og ansættelse
  Her nævnes eventuelle særlige aftaler om ansættelse af direktør eller særlige stillinger.
 1. Konsultationer og beslutninger
  Rammer for de daglige beslutninger bliver beskrevet, således det bliver klart for alle ejere, hvordan beslutningerne bliver taget, og i hvilke tilfælde og situationer.
 1. Minoritetsbeskyttelser
  Herunder bliver det beskrevet hvordan ejere der har et mindre (minoritet) kapitalejerskab i virksomheden, kan få retten til at sige nej til visse beslutninger.
 1. Individuelle investeringer
  Ejernes rammer for at kunne investere i en anden virksomhed bliver beskrevet.
 1. Aftale med Greenland Venture
  Konkretisering af at Greenland Venture og øvrige medejere aftaler at handle med hinanden med sædvanlige markedsmæssige vilkår, således en ejer ikke får særlige fordele ved at være ejer.  
 1. Udbyttepolitik
  Økonomisk mål for virksomheden bliver beskrevet.
 1. Overdragelse af kapitalandele
  Rammerne for hvornår en ejer kan sælge sin kapitalandel i virksomheden til en anden, hvordan prisen skal regnes, og hvordan salget skal foregå, herunder til medejere og nye ejere bliver beskrevet, herunder også hvis en kapitalejer går i betalingsstandsning.
 1. Opsigelse af ansættelse
  Hvis en direktør, der også er ejer af virksomheden, vælger at opsige sin stilling, hvilke rettigheder direktøren og øvrige ejere har til anparterne, bliver beskrevet.  
 1. Misligholdelse
  Hvad der sker hvis en ejer misligholder ejeraftalen bliver beskrevet, herunder konsekvenser, og mistet rettigheder.
 1. Pantsætning
  Rammerne for ejernes individuelle pantsætning af deres ejerandel, bliver beskrevet, herunder også hvad pantsætningen skal blive brugt til, medhold fra de øvrige ejere og hvordan det skal gøres.
 1. Konkurrenceklausul
  Vilkårene indenfor at kunne handle med en konkurrent virksomhed bliver beskrevet, herunder hvad den enkelte må og ikke må.
 1. Gensidig information
  Hvordan ejerne skal informere og inddrage øvrige ejere omkring økonomiske beslutninger bliver beskrevet.
 1. Fortrolighedsklausul og hemmeligholdelsespligt
  Alle ejeres tavshedspligt, hemmeligholdelse og fortrolighed omkring virksomheden bliver beskrevet, herunder hvordan ejerne skal forholde sig til det under og efter et ejerskab.
 1. Succession
  Hvordan en ny ejer skal indtræde, og hvilke rettigheder og forpligtelse den nye ejer får.
 1. Ændringer og opsigelse
  Hvordan ændringer i en ejeraftale skal foregå, bliver beskrevet.
 1. Voldgift
  Hvordan indbyrdes stridigheder skal blive behandlet, der ikke kan løses indbyrdes uden juridisk inddragelse bliver beskrevet.
 1. Omkostninger
  Hvem der skal betale udarbejdelsen af ejeraftalen bliver beskrevet, og i hvilken omfang.
 1. Aftaleeksempler
  Hvem der har modtaget eksempler af ejeraftalen bliver beskrevet.
 1. Bilag
  Relevante bilag bliver nævnt.
 1. Ejernes underskrifter
  Alle ejeres underskrifter med: Navn og efternavn, dato og by, underskrift.

Kontakt Greenland Venture